MTÜ põhikiri

Mittetulundusühingu „RÖA küla“ põhikiri

1. Üldsätted
1.1 Mittetulundusühing Röa küla (edaspidi ka „selts“) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides

1.2 MTÜ asukohaks on Raplamaa, Rapla vald, Röa küla

1.3 MTÜ eesmärkideks on Röa küla elanike ühishuvide kaitsmine ja esindamine ning ühistegevuse arendamine.

1.4 MTÜ on asutatud tähtajatult

1.5 MTÜ majandusaasta algab 01. jaanuar ja lõpeb 31. detsember

1.6 Eesmärkide täitmiseks MTÜ:

1.6.1 koondab ja ühendab küla tasakaalustatud arengust huvitatud isikuid;

1.6.2 korraldab küla puhkealade, sh. spordiväljaku välja­ehitamist ning haldamist;

1.6.3 arendab heategevusliku tegevuse kaudu küla inimsõbralikku elukeskkonda ning      tegeleb külatraditsioonide taaselustamise, väärtus­tamise ja alalhoidmisega;

1.6.4 aitab kaasa küla majanduslikule, sotsiaalsele ja kultuurilisele arengule;

1.6.5 arendab eesmärgistatud koostööd teiste ettevõtete ja organi­satsioonidega, samuti kohaliku omavalitsuse, riigi­asutuste ja üksikisikutega;

1.6.6 korraldab ühistegevusi, tutvustab läbi ürituste küla laiemale üldsusele.

1.6.7 teostab küla ajaloo uurimist;

1.6.8 kaasab noori külaellu;

1.6.9 edendab külaelanike tervist ja arendab  küla turvalisust;

2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise ning seltsist väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord
2.1. Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust

2.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab seltsi juhatus

2.3. Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.

2.4. Seltsi liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui:

a) seltsi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud seltsi liikmemaksu;

b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi seltsi üldkoosolekul või seltsi poolt korraldatud üritusel;

2.5. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses . Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on vähemalt 1/2 juhatuse liikmetest.

2.6. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval seltsi üldkoosolekul.

 

3. Liikmete õigused ja kohustused
3.1. MTÜ liikmetel on õigus:

a) osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul

b) valida ja olla valitud seltsi juhtorganite liikmeks;

c) saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta

3.2. MTÜ liige on kohustatud:

a) järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi juhtorganite otsuseid;

b) tasuma määratud liikmemaksu;

c) teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;

d) tasuma seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel

3.3 MTÜ liikmeks soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teatab vastuvõtmisest või sellest keeldumisest.

3.4 Liikmeskonnast väljaastumiseks peab MTÜ liige tegema kirjaliku avalduse juhatusele. Väljaas-tumise päevast lõpevad liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused. Liige arvatakse MTÜ liikmes­konnast välja ka tema väljaarvamisel juhatuse poolt liikme surma korral või kui ta on kahjustanud MTÜ mainet või vara.

 

4. Üldkoosolek
4.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek, millel iga seltsi liikmel on üks hääl.

4.2. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:

a) põhikirja muutmine

b) eesmärgi muutmine

c) juhatuse liikmete määramine

d) revisjoni määramine

d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine

e) seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks

f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse

4.3. Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kord aastas hiljemalt kolme kuu jooksul eelarveaasta lõppemisest seaduses ette nähtud tingimustel ja korras:

a) aastaaruande kinnitamiseks

b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab seltsi juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale seltsi liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud üle poole seltsi liikmetest

4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud seltsi liikmetest või nende esindajatest

5. Juhatus
5.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 3 (kolm) kuni 5 (viis) liiget

5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 (kolmeks) aastaks.

5.3. Seltsi nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 100.000 krooni, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.

5.4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus    

5.5 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem, kui 1 (üks) kord aastas.

6. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.
6.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

6.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.3. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

6.4 Põhikirjaga reguleerimata küsimused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

7. Põhikirja muutmine ja täiendamine:
7.1. Käesoleva põhikirja muutmise ja täiendamise otsustab üldkoos­olek.

7.2. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle 2/3 (kahe kolmandiku) otsustusvõimelisel üldkoosolekul osalevatest MTÜ liikmetest.

7.3. Põhikirjaga ettenähtud MTÜ eesmärgi muutmiseks on vaja  vähemalt 9/10 (üheksa kümnendiku)  liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

7.4. Käesoleva põhikirja muutmise ja täiendamise algataja edastab vastavad kirjalikud ettepanekud MTÜ liikmetele vähemalt üks kuu enne üldkoosoleku kokkukutsumist.

 

 

Mittetulundusühingu Röa Küla põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 22.12.09.a.